Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, Bratislava

Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, Bratislava

Čachtická 14
83106 Bratislava
IČO: 30804264

Informácie o inštitúcii Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, Bratislava

 

Poslanie školy

Je všeobecne známe, že výchova mládeže patrí dnes jednej z najdôležitejších úloh vychovávateľov i pedagógov. Vychovávať žiakov na zdravých mravných základoch a viesť ich k vyšším hodnotám a cieľom nie je ľahké. V našej cirkevnej škole sa usilujeme zladiť tri základné výchovné zložky. Rozvíjať u žiakov intelekt, rozum, citovosť a vieru. Cieľom nášho pôsobenia na rozum dieťaťa je naučiť ho riešiť úlohy a situácie tak, aby svoje riešenie viedlo aj obhájiť a zdôvodniť.

V citovej oblasti sa snažíme upevňovať u žiakov národné povedomie, lásku k vlasti, svojmu rodisku i pocit ľudskej spolupatričnosti ale aj lásku k blízkym i naj bližším. Koľko lásky uložíme do srdca dieťaťa ale aj mladého človeka, toľko šťastia môže jeho život priniesť jemu i všetkým tým, s ktorými ho bude prežívať. Uvedomujeme si, že tieto náročné ciele budeme dosahovať len vtedy, keď celý náš výchovno-vzdelávací proces bude preniknutý láskou. Prijímať žiakov takých, akí sú aj s ich chybami, byť k nim zhovievaví, trpezliví a pritom múdro nároční.

Usilujeme sa dať životu našich žiakov ten pravý zmysel, aby prvá časť každého dňa, prvý deň každého týždňa a prvá úvaha pri dôležitom rozhodovaní patrila Bohu- toto je recept, ktorý nemôže zlyhať. Snažíme sa vychovávať celého človeka, u ktorého by sa zladil rozum intelekt, citovosť so silnou vierou v Boha. Dobre vieme, ako tieto zložky súvisia s našou duchovnou kultúrou čiže s umením a literatúrou.

Na záver by som chcel zdôrazniť nám vychovávateľom ale aj rodičom, že u chybách svojich detí musíme vidieť sami seba. V tom je naša i rodičovská veľká zodpovednosť. Písmo sväté nám jasne poukazuje na súvislosť medzi činmi nás dospelých a správaniam nám zverených detí. Učme sa spoločne z Božej múdrosti.

Najkrajšia múdrosť je milovať Boha. (Sir. 1,14)

História gymnázia

Gymnázium školských bratov je katolícka škola vedená školskými bratmi. Škola bola zriadená Inštitútom školských bratov, ktorého zakladateľom je patrón kresťanských učiteľov, Sv. Ján Krstiteľ de la Salle (1651-1719), kňaz a doktor teológie, pochádzajúci z bohatej francúzskej šľachtickej rodiny v Remeši. Celý svoj život sa venoval kresťanskej výchove a vzdelávaniu mládeže. V roku 1900 ho Cirkev vyhlásila za svätého a v roku 1950 za patróna kresťanských učiteľov a vychovávateľov.

Prví školskí bratia prišli na Slovensko v roku 1899 do Urmína (Mojmíroviec) pri Nitre. Celkove pôsobili na 13 miestach na Slovensku, až do ich zrušenia v máji 1950. Po roku 1989 obnovili školskí bratia svoju činnosť na Slovensku v roku 1991 otvorením základnej školy a gymnázia v roku 1993 v Bratislave – Rači. Na pomoc prišli niekoľkí slovenskí bratia, ktorí pôsobili 40 rokov v cudzine ako misionári a niekoľkí mladí bratia z Poľska.

Dnes pracuje vo svete 6500 školských bratov na výchove detí, mládeže a dospelých v 83 krajinách na rozličných školách – od materskej školy až po univerzitu.

Učebné osnovy na GŠB sú zamerané na vyučovanie cudzích jazykov. Už od prvého ročníka, teda od prímy, osemročného gymnázia sa vyučujú dva cudzie jazyky. Anglický jazyk sa učia všetci žiaci a druhý cudzí jazyk – francúzsky alebo nemecký – si žiaci môžu vybrať. Súčasťou vyučovacieho procesu je i náboženská výchova. Predmet je povinný pre všetkých žiakov v rozsahu dvoch hodín týždenne.

Do gymnázia sú prijímaní žiaci pochádzajúci z katolíckych rodín, ale aj žiaci iného vierovyznania, ba dokonca bez bližšie určeného vierovyznania.

V takom prípade je potrebný súhlas rodiča (zákonného zástupcu) s katolíckou orientáciou školy, ktorú žiak navštevuje. Škola zase rešpektuje slobodu vierovyznania žiaka. GŠB má okolo 300 žiakov, ktorí tvoria 10 tried. Okrem osemročného gymnázia sú tu ešte dve triedy štvorročného gymnázia, do ktorého sú prijímaní žiaci, ktorí úspešne ukončili základnú školu.

Do osemročného gymnázia sú prijatí žiaci, ktorí úspešne ukončili piaty ročník základnej školy a splnili požiadavky prijímacieho konania z matematiky a slovenského jazyka.

V rámci vyučovacieho procesu žiaci absolvujú zimný lyžiarsky výcvik ako aj vychádzky a školské výlety počas školského roka zamerané na kultúrno-histirické pamiatky a prírodné krásy Slovenska. Vyučujúci každoročne organizujú poznávacie výlety do Viedne, Budapešti a podobne.

Žiaci GŠB sa zúčastňujú zahraničných pobytov buď dvojtýždňových (výmenných) v rodine žiaka družobnej školy alebo študijných pobytov v trvaní 5 mesiacov.

Pobyt žiakov v krajine, ktorej jazyk študujú, značne prispieva k prehĺbeniu ich jazykových znalostí a zručnosti.

Medzi obľúbené aktivity žiakov patria rôzne školské a medziškolské súťaže a športové turnaje. Žiaci absolvujú rôzne olympiády z jazykov, matematiky, fyziky, chémie a ďalších predmetov.

V mimovyučovacom čase si môžu žiaci vybrať z bohatej ponuky krúžkov. Najväčšej obľube sa teší krúžok informatiky a internetový krúžok. Žiaci a študenti školy vydávajú časopis ,,Shot“, ktorý prináša postrehy a zaujímavosti zo života školy, ale aj zo sveta kultúry, umenia a športu.

Maturanti, ktorí opúšťajú našu školu, úspešne študujú na univerzitách a vysokých školách doma i v zahraničí.

Dnešní mladí ľudia žijú v rýchlo sa meniacom svete a musia byť na tento život dobre pripravení, preto lasaliánsky vychovávateľ musí spojiť vieru so skúsenosťami a pedagogickými znalosťami. Inštitút školských bratov chce cez našu školu – GŠB – v duchu svojho hesla ,,SIGNUM FIDEI“ a kresťanských zásad prispieť k formovaniu mladej slovenskej generácie.

Kde nás nájdete?

Zobrazit